Kommunale tilskud

Sygesikringen giver tilskud til medicin, men det er også muligt at få dækket medicinudgifter af kommunen.

Der kan gives tilskud i henhold til

  • Pensionsloven
  • Lov om aktiv socialpolitik
  • Lov om social service

Omfattede borgere er pensionister, ubemidlede samt hjemmeboende børn og voksne med handicap.

I alle tilfælde bevilges tilskuddene af hjemkommunen.

Medlemskab af Sygeforsikring danmark eller andre private forsikringsordninger kan have indflydelse på muligheden for at opnå medicintilskud fra kommunen.

Kommunale tilskud til medicin registreres ikke i det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Tilskud efter pensionsloven § 14:

Ifølge lov om social pension kan en kommune yde et helbredstillæg (tilskudskort) til folke- og førtidspensionister.

Tilskudskortet dækker en del af egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin samt udgifter til fodpleje, fysioterapi m.m.

Helbredstillægget er afhængigt af pensionistens personlige tillægsprocent.

Pensionister får beregnet en personlig tillægsprocent som danner baggrund for det kommunale tilskud.

Hvis pensionistens formue er under 93.000 kr. (vejledende) er tillægsprocenten 100, og pensionisten vil modtage tilskud til medicinprisen på 85 %.

Tilskuddet beregnes af hele patientandelen, efter at sygesikringstilskuddet er trukket fra.

Ud over det personlige helbredstillæg kan en kommune efter individuel vurdering undtagelsesvis yde et personligt tillæg bl.a. til ikke-tilskudsberettiget medicin, ernæringspræparater m.m.

Tilskud efter lov om aktiv socialpolitik § 82: 

Der kan ydes hjælp til medicinudgifter, som man ikke er i stand til selv at betale, og som ikke dækkes af anden lovgivning.

Der foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, både hvad angår den enkeltes indtægtsforhold og medicinen.

Tilskud efter lov om social service

§41: Tilskud til nødvendige merudgifter ved forsørgelse af handicappet barn i eget hjem

Det forudsættes, at merudgifterne er en følge af handicappet, og at de overstiger en fast bagatelgrænse.

Herudover er hjælpen normalt uafhængig af indtægtsforhold og dækker de udgifter, der ligger ud over normal forsørgelse af et barn - herunder udgifter til nødvendig medicin.

Ydelsen vil oftest omfatte egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin, men kan eksempelvis også omfatte tilskud til håndkøbscremer, olier o.lign. til børn med eksemlidelser.

§ 81: Tilskud til nødvendige merudgifter ved forsørgelse af handicappet voksen i eget hjem.

Det forudsættes, at merudgiften er en følge af handicappet. Voksne - dog som hovedregel ikke pensionister - med et vidtgående fysisk eller psykisk handicap, som har ophold i eget hjem, har ret til at få dækket de nødvendige merudgifter ved forsørgelsen.

I begge tilfælde er begrundelsen for muligheden for at yde tilskud, at den handicappede kan forblive i eget hjem og leve så normal en tilværelse som muligt.